Kombinert sjokk- og avtrekksventil
Godkjent av DSB som sjokkventil uten dempingsledd for luftevakuering fra tilfluktsrom i betong.

Tilfluktsrom - Hva utfører TP Miljøteknikk AS? >>>

I henhold til Stortingsmelding nr. 39 (2003-2004) samt Prop. 91 L (2009-2010) lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) fremholdes det at tilfluktsrom skal videreføres som beskyttelse av sivilbefolkningen i beredskap og krig. Det anføres også at eier og bruker, så lenge tilfluktsrom anses som en del av nasjonens beskyttelseskonsept, skal holde tilfluktsrom i forsvarlig stand og med en klargjøringstid på 72 time. Derfor er det klare føringer fra Stortinget om at tilfluktsrom skal opprettholdes som beskyttelseskonsept.

TP Miljøteknikk AS er godkjent leverandør av utstyr til tilfluktsrom jmf.elementfortegnelse m.v. for tilfluktsrom.
Kontakt oss, vi har det du behøver for et sikkert tilfuktsrom.

Vi leverer også sikringsutstyr i forbindelse med transformatorbranner/eksplosjoner i vannkraftverk.
Sjokkventler, brannspjeld, sikkerhetsdører etc.

 

Tilfluktsrommene er ikke bare bare beregnet for bruk ved krig >>>