Bruksområder
Ventilen er godkjent av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap som sjokkventil uten dempningsledd i betonganlegg og offentlig tilfluktsrom i fjell. Ventilen har også anvendelse i sivile produksjonsanlegg hvor det er fare for eksplosjoner, f.eks. i petrokjemiske anlegg og andre prosessanlegg.

Konstruksjon
Ventilblokkene består av et ventilhus i epoksybelagt aluminium med seks gjennomløp. I hvert gjennomløp sitter en bladfjær i rustfritt materiale som utgjør lukkeelementet. Ventilblokkene monteres i innstøpingshus dimensjonert i henhold til den aktuelle trykkbelastning, luftmengde, og tillatt trykkfall. Standard innstøpningshus leveres varmforsinket med forskalingsplater for systemforskaling. På forespørsel kan vi levere andre typer hus for innmuring eller fastbolting tilpasset de aktuelle forhold. Innstøpingshus kan også leveres i syrefast stål.

Funksjon
Bladfjærene som utgjør lukkeelementet står normalt i midtstilling og tillater ventilasjonsluften å passere i begge retninger. Hvis ventilen blir utsatt for en trykkbølge blir fjæren presset mot ventilsetet og lukker. Ved den etterfølgende undertrykksfase suges bladfjærene mot det motsatte ventilsetet og stenger for undertrykket.
Pga. bladfjærenes lille masse, er lukketiden meget kort.

Spesielle egenskaper
• Lukker automatisk både ved trykk og undertrykk.
• Motstår gjentatte belastninger > 1100 kPa reflektert eksplosjonstrykk av lang varighet.
• Kort lukketid: 1,2 ms ved 1000 kPa.
• Laveste lukketrykk: 6500 Pa (6,5 kPa)
• Fleksibel mht. kapasitet og byggemål. Kan monteres i alle stillinger.
• Vedlikeholdsfri - korrosjonsbestandig
• Enkel innstøping og montering
• Ventilåpningen kan være nødutgang når
elementene fjernes.

Vedlikehold
Sjokkventiler skal inspiseres minst en gang årlig og skal holdes rene. Ventilelementene har ingen smurte deler som kan sette seg fast på grunn av manglende smøring.

Inntak / fordelingskammer
Vi kan også levere inntak-/fordelingskammer tilpasset innstøpingshuset og det aktuelle kanalopplegg. Videre kan vi levere inntaks- og fordelingskanaler ifølge krav fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Standard utførelse er varmforsinket stålplate, men kan også leveres i rustfritt stål.

Rister
I tilfeller hvor sjokkventilen ikke skal tilknyttes kanaler, kan vi levere rister tilpasset innstøpingshuset. Utførelser i pulverlakkert stål (hvit), eller rustfritt stål.

Forespørsler
Ved forespørsler og bestilling bes oppgitt:
• Luftmengde og tillatt trykkfall
• Eksplosjonstrykk
• Veggtykkelse
• Størrelse og utforming av innstøpingshus ved avvik fra standard utførelse
• Skisser for kanalopplegg ved leveranse av kammer og kanaler.

Polygonalt innstøpningshus
Polygonalt innstøpningshus for sjokkventil FC-H er spesielt egnet i tilfeller hvor det er behov for store
luftmengder, og det er begrenset plass. F. eks. i forbindelse med ventilasjonskanaler boret i fjell.
Forutsatt at ventilhuset er tilstrekkelig forankret kan det monteres både horisontalt og vertikalt.
Huset består av en innstøpt forankringsdel, 1-6 stk ventilmoduler med sjokkventiler montert i periferien,
og et endelokk. Endelokket kan leveres hengslet slik at det kan åpnes i fredstid. Derved reduseres
trykktapet og følgelig energikostnadene for ventilasjonen.