Stortingsmelding nr.17(2001-2002):

"Tilfluktsrom skal fortsatt være en del av den beskyttelsen samfunnet skal gi borgerne under krig. Eksisterende tilfluktsrom skal derfor vedlikeholdes."
Klikk her for å se hele St.melding nr.17

Forskrifter for tilfluktsrom:
Klikk her for å se Sivilforsvarets "Forskrifter om tilfluktsrom"

Tilfluktsromseiers forpliktelser iht Lover og Forskrifter:
I pkt.2.1.1 og pkt. 9.31 i forskriftene for tilfluktsrom og §10 og §34 i sivilforsvarsloven står det at eieren av tilfluktsrommet plikter å vedlikeholde og utføre minst en årlig service av tilfluktsrommet og sjekke at tilfluktsrommet er iht forskriftene. Hvis tilfluktsrommet har mangler iht forskriftene så er eier pålagt å rette opp dette slik at tilfluktsrommet til enhver tid kan klargjøres for beredskap i løpet av 72 timer.

Man kan altså bruke tilfluktsrommet i fredstid bare det kan ryddes til beredskapsmessig tilfluktsrom i løpet av 72 timer.

Det skal være driftsinstruks oppmontert på vegg som viser hvordan tilfluktsrommet skal se ut ved beredskap.Instruksen skal også inneholde informasjon om hva man skal gjøre ved beredskap. I §43 i sivilforsvarsloven står følgende om tilfluktsromseier ikke overholder tilfluktsromsplikten:

I pålegg etter loven har kan sivilforsvarets myndigheter og tilsynsmmyndigheten fastsette en løpende tvangsmulkt for hverdag/uke/måned som går etter utløpet av den frist som er satt for oppfylling pålegget intill pålegget er oppfylt. Tvangsmulkt kan også fastsettes som engangsmulkt. Dersom pålegg ikke oppfylles innen fristen kan sivilforsvarets myndigheter og tilsynsmyndigheten helt eller delevis stanse virksomheten innen pålegget er utført. Ved overhengende fare kan tilsynsmyndigheten stanse virksomheten selv om pålegg ikke er gitt.

Konklusjon er at det er en heftelse på eiendommen hvis ikke tilfluktsrommet er i beredskapsmessig stand iht forskriftene.